อาจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

สอนวิชาการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธิ์ - สอนวิชาพื้นฐานสำหรับธุรกิจภาพถ่ายสต็อก - การใช้โปรแกรมแต่งภาพ Lightroom - การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการส่งขายออนไลน์ Freelance: ช่างภาพสต็อกของเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์ 8 เว็บไซต์ 1. www.shutterstock.com 2. www.istockphoto.com (by Getty Images) 3. www.123rf.com 4. www.fotolia.com 5. stock.adobe.com 6. www.dreamstime.com 7. www.freepik.com 8. www.eyeem.com

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม) นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ - วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2553). เมื่อการบริหารจัดการองค์กรมุ่งธรรมาภิบาล งานด้านการสื่อสารควรทำอะไรบ้าง นิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่14, ฉบับที่1: หน้า 9-18. - วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2559). ธุรกิจภาพถ่ายสต็อกโลก โอกาสสู่อาชีพอิสระสำหรับบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่19, ฉบับที่3 (พิเศษ): หน้า127-134. ผลงานเรียบเรียงหนังสือ วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2561). การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อธุรกิจขายภาพออนไลน์ในระดับโลก กรุงเทพฯ: มีนเซอร์วิส ซัพพลาย, 131 หน้า. ช่องทางการติดต่อ - E-mail: winly.run@kbu.ac.th - Facebook: Winly Rungrudeesombutkit