อาจารย์สาวิทย์ แก้วทวี

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

ภาพยนตร์โฆษณาและการถ่ายภาพนิ่ง

การศึกษา

นศ.ม. (ภาพยนตร์และวิดีทัศน์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2557) บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2547)

ผลงานวิชาการ