อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เพื่อการโฆษณา, การเป็นผู้ประกาศ การศึกษา

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มนุษยศาสตร์ ดนตรีชาติพันธ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานภาพถ่ายจากนิทรรศการภาพถ่ายนานนานชาติในหัวข้อ "วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง" ชื่อภาพ "ตื่นตา" (ปี 58) ผลงานภาพถ่ายจากนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ "อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ" ชื่อภาพ "สายสัมพันธ์" (ปี 59) การนำเสนองานวิชาการเรื่อง “พรีเซ็นเตอร์ : บทบาทสำรองขงนักกีฬาไทยในยุคดิจิทัล” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2561