อาจารย์เมธาพร มูสิกะปาละ

หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล การวางแผนและการออกแบบสื่อกิจกรรมพิเศษ การวรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างสรรค์ภาพเว็กเตอร์ (Vector Stock) เพื่อการส่งขายออนไลน์

การศึกษา

ปริญญาโท มี.ค. 2551 – ส.ค. 2553 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี มิ.ย. 2547 – ก.ย. 2550 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวาสารศาสตร์และสื่อประสม คณะเทคโนโลยีการ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ ปี 2559 บทความวิชาการ เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เครื่องมือเสริมศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Social Media: The Effective Tool to Increases Public Relations in the Digital Age นำเสนอผลงานบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 บทความวิชาการ เรื่อง Applying Value Co-creation Concept in Thai Higher Education. A Case Study of KBU’s PR Seminar Course นำเสนอผลงานบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 40 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า) และงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อยู่ระหว่างทำการวิจัย) รางวัล เกียรติบัตร ได้รับการสรรหาเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2232 E-mail: methaporn.don@kbu.ac.th Line ID: may_me_may Facebook: https://www.facebook.com/sarintorn.kbu