อ. พ.อ.หญิงวโรชา สุทธิรักษ์

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และวิชาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์

การศึกษา

นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2515)

ผลงานวิชาการ

• ผลงานวิชาการ ผลงานภาพถ่าย งานสร้างสรรค์ ชื่อ “ไถนา”จัดแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 บทความวิชาการ วโรชา สุทธิรักษ์.(2562).การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย.(Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ.9(69).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม วโรชา สุทธิรักษ์.(2561). การใช้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคไทยแลนค์ 4.0 (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ.8(54).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม • รางวัล o รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา เสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2559จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม o รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2558 จาก สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ • ช่องทางการติดต่อ o เบอร์โทร : 02 904 2222 ต่อ 2232 o ID LINE : panui 2 o Email : varocha.sut@kbu.ac.th o Facebook : ห้องข่าวบีซี หรือ panui ja https://www.facebook.com/groups/200937286630390/