อ. พ.อ.หญิงวโรชา สุทธิรักษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และวิชาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์

การศึกษา

นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2515)

ผลงานวิชาการ

ผลงานภาพถ่าย งานสร้างสรรค์ ชื่อ “ไถนา”จัดแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 บทความวิชาการ เรื่องการใช้นวตกรรมสื่อใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุค ไทยแลนค์ 4.0 (กรกฎาคม 2561) โครงการการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทชุมชนเกษตรกร อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ( สิงหาคม 2559 ) รูปแบบการสื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยในปัจจุบัน (ตุลาคม 2557)