ผศ.ดร. สุเทพ เดชะชีพ

คณบดี / อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และนักวิจัยด้านสื่อสารมวลชน

การศึกษา

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531) นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)

ผลงานวิชาการ

- งานวิจัย โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานบริการท่องเที่ยว (มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) แหล่งทุนกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - บทความวิจัยเรื่อง Development of Communication Process to Create Strength for Elderly People Club of Health Empowerment in Bangkok ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 – SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference) จัดโดยสำนักวิจัยและคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต