ผศ.ดร. สุเทพ เดชะชีพ

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และนักวิจัยด้านสื่อสารมวลชน

การศึกษา

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531) นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย สุเทพ เดชะชีพ, อัลฮูดา ชนิดพัฒนา, ต่อตระกูล อุบลวัตร และคณะ.(2561). การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไทยในรัฐสุลต่านโอมาน.(รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. สุเทพ เดชะชีพ, สิริวิมล ปัณณราช และรจนา พึ่งสุข. (2560).การจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ.(รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สุเทพ เดชะชีพ, กันยารัตน์ วรฉัตร และบริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์. (2559).กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร.(รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. บทความวิชาการ สุเทพ เดชะชีพ, วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี. (2562). การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตาก. (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ.9(384).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม สุเทพ เดชะชีพ, กันยารัตน์ วรฉัตร และบริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์. (2019) Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly s Health Empowerment Club.(Proceeding).การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International conference on Business, Economics, Social Sciences & Humanities. • ช่องทางการติดต่อ o เบอร์โทร : 02 904 2222 ต่อ 2232 o Email : suthep.dac@kbu.ac.th o Facebook : ห้องข่าวบีซี https://www.facebook.com/groups/200937286630390/