ผศ.ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

Drama-Based Learning. Soft skills Human Contacts Organization Communication. Drama for development. Speech Communication Story Telling. Cultural Communication.

การศึกษา

ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นศ.ม. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2561). แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และการสื่อสารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2561). เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปในประเทศไทย. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2560). รูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทย. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2560). มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่จิ๋วก้องโลก (Mythologies in Thai Animation Film : Echo planet). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2561 - Nattapong Yamcharoen. (2015). Buddhist Communication Styles for New Generation in Present-Day Thailand. Asian Science; Vol. 11, No.2 ; 2015. Canadian Center of Science and Education. - เตชิต หอมจันทร์ และ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) ในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562 บทความวิชาการ - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และอาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต. (2561), “เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย.”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8" 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม. - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ, (2557). จากสะพานอุตสาหกรรมนุสรณ์ถึงสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ สองฝั่งแม่น้ำซองกาเลียที่เปลี่ยนแปลง.วารสารเกษมบัณฑิต ราย 6 เดือน ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2557 - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ, (2557). จากบทละครเรื่องคนดีที่เสฉวนสู่คนดีที่ดำเนิน : การสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อสื่อ “สาร” ภายใต้ความขัดแย้งทางสังคมไทย.บทความจากงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 3 มิถุนายน 2557 - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ, (2557). ภาพยนตร์ลาว : วัฒนธรรมสมัยนิยมของคนลาวรุ่นใหม่ภายใต้อิทธิพลภาพยนตร์ไทย.บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง วัฒนธรรมสมัย ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - Nattapong Yamcharoen. (2018). The Creation of Thai Animation : The Analysis Through the System Theory. Journal of Engineering and Applied Sciences 13 (13) : 4961-4970, 2018 - Nattapong Yamcharoen. (2018). Lao Animation : The Development of Production Techniques from the Beginning Unit Now. Journal of Engineering and Applied Sciences 13(13) : 6138-6145, 2018 - Nattapong Yamcharoen. (2014). History of Lao film. Proceeding in The Inaugural European Conference on Film and Documentary (Euro Film) 2014 ณ The Thistle Brighton, UK, 17 – 20 July2014. งานสร้างสรรค์ - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2561). งานสร้างสรรค์ละครเวที “เสียงแห่งปวงประชา”. จัดแสดงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอเล็ก). กุมภาพันธ์ 2561 - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2558). งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชุด “สุขแห่งศรัทธา”. หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร