ผศ.ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

Drama-Based Learning. Soft skills Human Contacts Organization Communication. Drama for development. Speech Communication Story Telling. Cultural Communication.

การศึกษา

ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นศ.ม. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย 1) เตชิต หอมจันทร์ และ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) ในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562 2) ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2560). รูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทย. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 3) ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2560). มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่จิ๋วก้องโลก (Mythologies in Thai Animation Film : Echo planet). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2561 บทความวิชาการ 5) ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2562). บทความวิชาการ การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส. ปีที่ 2 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต 6) ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และมนัสกานต์ อินทร์สังข์, (2562) . บทความวิชาการ Simple Song : เสียงแห่งปวงประชา:ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ (Creative research “Simple Song: Sound of thepeople”: Participatory theatre for learning of role- model student.). นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 7) ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และปิยะพล รอดคำดี (2562) บทความวิชาการ มหรสพโขน : ความขัดแย้งบนความแตกต่างของระบบการให้คุณค่าจากคนต่างยุคKhon : the conflicting on the differences of value setting from people in a different generation. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 8) ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และอาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต. (2561), บทความวิชาการเทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย.”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 9) Nattapong Yamcharoen. (2018). The Creation of Thai Animation : The Analysis Through the System Theory. Journal of Engineering and Applied Sciences 13 (13) : 4961-4970, 2018 10) Nattapong Yamcharoen. (2018). Lao Animation : The Development of Production Techniques from the Beginning Unit Now. Journal of Engineering and Applied Sciences 13(13) : 6138-6145, 2018 ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 089-925-6570 E-mail : nattapong.yam@kbu.ac.th