ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยการสื่อสาร

การศึกษา

ปริญญาเอก - ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ปริญญาโท - นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) ปริญญาตรี - นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2534)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย 1. วิชัย รูปขำดี และคณะ (2562). งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว ระยะที่ 2. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) (ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน) 2. วิชัย รูปขำดี และคณะ (2559). งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) (ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน) 3. วิชัย รูปขำดี และคณะ (2559). งานวิจัยเรื่อง การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงสร้างตัวแบบเพื่อต่อต้านความรุนแรงอย่างสุดโต่ง. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) (ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน) 4. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตตลากร, พีรยุทธ โอรพันธ์, วาลี ขันธุวาร, และนิภากร กำจรเมนุกูล. (2558) การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเขื่อน/โรงไฟฟ้า ปี 2558 โดยสายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา บทความวิชาการ 1. ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์, วิทยาธร ท่อแก้ว, สุภาภรณ์ ศรีดี, นิภากร กําจรเมนุกูล. (2562). การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจตนเองของคนพิการ. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(2). 2. นิภากร กําจรเมนุกูล, วิทยา พานิชล้อเจริญ. (2562) หนังสั้น : สื่อสาระบันเทิงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการรณรงค์ทางสังคม. Journal of Media and Communication Inquiry, 1(2).