อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์

หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

● ปริญญาโท (M.A.) Master of Arts (Contemporary Performance Making) Brunel University, UK (2557)
● ปริญญาตรี (นศ.บ.) นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2549)

ผลงานวิชาการ